Documentación requirida
  1. Solicitude de Subvención
  2. Fotocopia do NIF/CIF compulsada
  3. Memoria da actividade
  4. Orzamento detallado de ingresos e gastos
  5. Declaración doutras axudas
  6. Declaración de non estar incurso en ningunha das prohibicións do artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións
  7. Certificación datos bancarios do solicitante
  8. Certificación dos Organismos competentes que acrediten estaró corrente das obrigas tributarias co Ministerio de Economía e Facenda, a Consellería de Economía e Facenda, Facenda municipal (ORAL) e fronte a Seguridade Social
  9. En caso de asociacións deberán estar inscritas no rexistro municipal de asociacións

MODELOS


 

Nº de resultados:
1
  • 1
Mostrar