Documentación requirida
  1. Solicitude de autorización da festa
  2. Boletín da instalación eléctrica, orixinal e copia.
  3. Recibo pago do Seguro de Responsabilidade Civil (orixinal e copia) e póliza (orixinal e copia) que cubra os riscos por danos para persoas e bens por un importe non inferior a 300.000€.
  4. Se existira tirada de fogos ademais da documentación anterior , deberá achegarse:
    • Contrato coa empresa pirotécnica e seguro de responsabilidade civil da empresa responsable dos fogos, así coma un certificado que exprese queo persoalque tirará os fogos está cualificado e a cantidade de explosivo que se utilizará.
Modelos
  

Nº de resultados:
1
  • 1
Mostrar