Urbanismo
Departamento de Urbanismo e Asistencia técnica

Funcións que realiza a oficina técnica


A Oficina Tecnica é a encargada de outorgar asesoramento especializado ós cidadáns e institucións, de todo o relativo á xestión dá planificación municipal, do cumprimento das normativas en vigor, e da elaboración de proxectos de ordenación urbana (como urbanizacións de rúas, parques e xardíns, peonalizacións, edificios municipais...).
Tendo como criterio permanente de xestión municipal, a calidade na prestación do servizo público, traballando con rigor e seriedade para dar un servicio cada dia mellor, aplicando criterios de innovación, modernidade e sustentabilidade.

Persoal da Oficina Técnica

Técnico Municipal:  Jóse Luis Barros Sousa (Arquitecto técnico)

 • Funcións:
Son, entre outras, algunhas das súas competencias:
 • Programación das actuacións urbanísticas.
 • Tramitación das licencias urbanísticas (maiores e menores).
 • Expropiacións.
 • Información.
 • Aprobación e supervisión dos expedientes tramitados polos cidadáns.
 • Execución de programas urbanísticos.
 • Xestión do patrimonio municipal do solo.
Tendo encomendado básicamente a realización de informes técnicos como son:
 • Informacións Urbanísticas.
 • Licencias de Obras.
 • Licencias de Actividades.
 • Licencias de Primeira Ocupación.
 • Licencias de Apertura.
 • Denuncias de Actividades.
 • Ruinas.
 • Entrada de vehículos dende a via pública.
 • Materialización de Alineacións e Rasantes.
Horario
Atención ó público: Luns de 10:00 a 13:30
Tlfno.:986 760 001
Fax :
986 760 130
Email: oficinatecnica@concellodecotobade.org 

Nº de resultados:
1
 • 1
Mostrar