Relación provisional admitidos e excluídos para configuración lista reserva Operario Servizos Múltiples
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA DO 29 DE MARZO DO 2016 POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS PERSOAL DE OFICIOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS OPERARIO SERVIZOS MúLTIPLES


Publicadas no BOP número 40 do 29 de febreiro de 2016, a convocatoria e as bases reguladoras dos procesos selectivos para configurar unha lista de reserva para a selección de prazas da, subescala de servizos especiais persoal de oficios agrupacións profesionais operario de servizos múltiples, e fmalizado o período establecido para a presentación de instancias, esta alcaldía, de conformidade coas bases aprobadas e en exercicio das atribucións recoñecidas pala lexislación vixente.

Resolución Completa

Resultados Selección Plan Concellos 2016

Resultados Selección Plan Concellos 2016
Reunido o Tribunal Cualificador en datas de 07.03.2016, 08.03.2016, 11.03.2016, 14.03.2016 e 15.03.2016 para a avaliación dos méritos dos aspirantes e para a celebración da proba práctica(quedando eliminados do proceso selectivo aqueles que non acadaran un mínimo de 5 puntos na mesma ou que non se presentaran) obtéñense os seguintes resultados dos aspirantes...

Ver Anucio Completo

Bases configuración de praza para auxiliar subgrupo “c2” auxiliar administrativo 2016

Bases configuración de praza para auxiliar subgrupo “c2” auxiliar administrativo 2016

Por resolución da alcaldía de data 12.02.2016 aprobáronse as BASES XERAIS PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL SUBESCALA AUXILIAR SUBGRUPO "C2”, cuxo contido literal é o seguinte:

""Bases xerais para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de administración xeral subescala auxiliar subgrupo "c2” auxiliar administrativo

1.OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración xeral; subescala auxiliar; subgrupo "C2”; auxiliares administrativos, cando concorran os supostos establecidos no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (en adiante Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro) que se detallan:

 1. A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira.
 2. A substitución transitoria dos titulares.
 3. A execución de programas de carácter temporal, que non poderá ser superior a tres anos, ampliables ata doce meses máis se o xustificara a duración do correspondente programa.
 4. O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.Bases de contratación de persoal de oficios agrupacións profesionais operario servizos múltiples 2016

Bases de contratación de persoal de oficios agrupacións profesionais operario servizos múltiples 2016

Por resolución da alcaldía de data 12.02.2016 aprobáronse as BASES XERAIS PARA A CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A SELECCIÓN DE PRAZAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS PERSOAL DE OFICIOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES, cuxo contido literal é o seguinte:

"Bases xerais para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de administración especial subescala de servizos especiais persoal de oficios agrupacións profesionais operario servizos múltiples

1.OBXECTO DA CONVOCATORIA

Será a formación dunha lista de reserva para o nomeamento temporal de funcionarios interinos integrados na escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; operario de servizos múltiples, cando concorran os supostos establecidos no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público (en adiante Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro) que se detallan:

 1. A existencia de prazas vacantes cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira.
 2. A substitución transitoria dos titulares (funcionarios da subescala ou operarios de servizos varios integrados como persoal laboral).
 3. A execución de programas de carácter temporal, que non poderá ser superior a tres anos, ampliables ata doce meses máis se o xustificara a duración do correspondente programa.
 4. O exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.

Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra 2016

Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra 2016

O Concello de Cotobade ao abeiro da Liña 4 do Plan Concellos 2016 da Deputación Provincial vai a proceder a selección e contratación de 13 traballadores nas seguintes categorías:

 • 1 traballador/a desempregado/a coa ocupación: Conductor- Operador de maquinaria forestal a motor
 • 1 traballador/a desempreago/a coa ocupación: Condutor de Camión
 • 1 traballador/a desempregado/a coa ocupación: Mozo de recollida de lixo-vertedoiros
 • 1 traballador/a desempregado/a coa ocupación: Mantedor de edificios
 • 5 traballadores/as desempregados/as coa seguinte ocupación: Traballador Forestal
 • 2 traballadores/as desempregados/as coa seguinte ocupación: Albaneis
 • 2 traballadores/as desempregados/as coa seguinte ocupación: Peón de obras públicas

Para o desenvolvemento dos servizos de interese xeral e social denominados:

 • SERVIZO DESBROCE MECÁNICO EN VÍAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
 • SERVIZO DE XESTIÓN E RECOLLIDA DE RSU
 • SERVIZO DE MANTEMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL AS EXTREMAS
 • SERVIZO DE DESBROCE
 • SERVIZO DE MANTEMENTO MUNICIPAL

Segundo as bases os traballadores que sexán contratados deben ser persoas desempregadas inscritas na oficina pública de emprego nas ocupacións anteriormente citadas, no ser perceptoras de prestacións, ser perceptoras de prestacións sociais (RISGA, RAI, PREPARA).


Emprego Público 2015

Seleccion persoal brigada incendios 2015

Convocatoria elección xuíz paz substituto


Bases reguladoras para a elaboracion da lista de reserva para a provision mediante contratos de duración determinada de persoal do servizo municipal de axuda no fogar do Concello de Cotobade


Contratación de vinte peons (dous peons coductores-operadores de maquinaria forestal a motor, un peon-soldador de estruturas metalicas lixeiras, un peon conductor de camion con remolque, nove peons traballadores forestais e sete peons albaneis colocadores de obra vista) ao abeiro do plan de conservacion e funcionamento de bens e servizos municipais 2015 

Nº de resultados:
36
Mostrar